T: 023-5290350

 
 

Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden:


1. Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

2. Gewichtige omstandigheden: meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van tevoren, via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag;
c.Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplicht(plus)ambtenaar (bij meer dan 10 dagen);
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten:
- in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen
- in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen
- in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag
- in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen;
f. Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5- , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur of leerplichtambtenaar belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• familiebezoek in het buitenland;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande;
• dienstrooster van werknemer.

Via deze link kunt u het 'verlofaanvraagformulier' downloaden.

Via deze link kunt u het 'vakantieverklaring werkgever formulier' downloaden.

Deze kunnen ingeleverd worden bij de administratie van de school.

Ga naar boven

onderlijn