Skip to main content

Diploma Praktijkonderwijs

PORTFOLIO

Het portfolio dat vanaf het begin van de schoolcarrière wordt opgebouwd vormt de basis van het examendossier van een leerling. Met een goed bijgehouden examendossier, waarin bewijzen van de ontwikkeling en certificaten van de leerling staan, komt de leerling in aanmerking voor het diploma Praktijkonderwijs.

Aan het diploma Praktijkonderwijs worden eisen gesteld, waardoor het zowel voor de leerling als de omgeving waarde krijgt en maatschappelijk relevant is.

Deze eisen betreffen de volgende domeinen uit het onderwijsprogramma:

  1. Leren, loopbaan en burgerschap, de kerntaken als streefdoelen
  2. Cognitieve en praktische vaardigheden
  3. Presentie, minimale aanwezigheid van 80%.
  4. Positieve afronding stage

De andere scholen voor Praktijkonderwijs in Noord-Holland bieden hun leerlingen ook de mogelijkheid een diploma te halen.

De eindtermen die worden geëxamineerd zijn voor alle scholen gelijk. De verworven competenties worden opgenomen in een examendossier. Het examendossier bestaat uit “algemeen geldende” en “school specifieke” bewijzen en behaalde branchegerichte certificaten. De schoolloopbaan wordt afgesloten met een examen in de vorm van een eindgesprek. Dit is een portfolio-waardering door een panelgesprek met de leerling, een examinator uit de eigen school (mentor) en een gecommitteerde die verbonden is aan een andere Praktijkschool.

Het examendossier en het portfolio vormen de basis voor het eindgesprek. Als de beoordeling van het eindgesprek voldoende is, is de leerling geslaagd. De school reikt aan leerlingen, die geen diploma ontvangen, het getuigschrift Praktijkonderwijs uit.