T: 023-5290350

 
 

Schoolgaande kinderen brengen voor ouders / verzorgers extra kosten mee! Denk aan schoolreisjes, schriften, ouderbijdrage, schooltas, materiaalkosten voor handenarbeid etc. Daarnaast kunnen er ook extra kosten bijkomen voor kinderen die baat hebben bij huiswerkbegeleiding. Voor ouders met een krappe beurs die van een minimuminkomen moeten rondkomen, kunnen al deze extra kosten een groot probleem zijn.

De gemeente Haarlem heeft voor deze ouders twee regelingen:                                        Logo gemeente Haarlem                                      
  •    de tegemoetkoming schoolkosten
  •    de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Wie komen in aanmerking voor deze regelingen?
  •    alle schoolgaande kinderen die op 1 september 2017 nog geen 18 jaar zijn en
  •    alle kinderen met een HaarlemPas, of
  •    ouders met een minimuminkomen
  •    alleenstaande ouders met een netto inkomen (zonder vakantiegeld) tot € 1.519
  •    echtparen met een netto inkomen (zonder vakantiegeld) tot € 1.145

Ook ouders die net boven het genoemde minimuminkomen uitkomen kunnen in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming.
De aanvraag kan één keer per schooljaar worden ingediend. Dit kan gedurende het hele schooljaar, tot uiterlijk 31 juli van het betreffende schooljaar.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding op basisschool en voortgezet onderwijs:
- Voor kinderen op de basisschool of op het voortgezet onderwijs die moeite hebben met leren kan extra ondersteuning in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding helpen.
Ouders kunnen zelf kiezen hoe zij de begeleiding regelen; in Haarlem zijn verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn, maar ook de buurman of een familielid kan worden ingeschakeld. De ouders maken hun keuze in overleg met de school, waarbij de school kan adviseren over de kwaliteit van de bijles of begeleiding.
De tegemoetkoming geldt voor één jaar per leerling op één onderwijsniveau. Als de leerling in een later jaar op een ander niveau onderwijs volgt is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk.

Vergoeding
- De vergoeding bedraagt maximaal € 25 per lesuur tot maximaal € 100 per maand. Als de bijles per uur goedkoper is kunnen meer uren worden vergoed. Uiteraard moet de huiswerkbegeleiding of bijles daadwerkelijk zijn gevolgd om voor vergoeding in aanmerking te komen. Na het indienen van de facturen bij de gemeente Haarlem vindt betaling van de gemaakte kosten plaats aan de ouders of, op verzoek van de ouders, rechtstreeks aan de organisatie die de bijles geeft. Kijk voor het aanvraagformulier op
Wanneer komen kinderen in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor huiswerkbegeleiding of bijles vraagt de gemeente een onderbouwing van de leraar, begeleider of mentor van de school. Uitslagen van de Citotoets en/of het leerlingvolgsysteem worden meegenomen in de beoordeling voor toekenning van de tegemoetkoming (een score van E-, D- of C-citoscore of een verglijkbare score voor een vak). Op het voortgezet onderwijs gelden de laatste rapportcijfers (gemiddeld een 6 of lager voor een vak). Soms biedt de school extra ondersteuning aan. Als de leerresultaten met deze extra hulp niet verbeteren , kunnen ouders ook een beroep doen op de regeling.

De tegemoetkoming schoolkosten:
- Bij schoolkosten moet u denken aan uitgaven voor bijvoorbeeld de aanschaf van sportkleding of de ouderbijdrage. Soms zijn er ook andere hoge kosten zoals een schoolreisje, de aanschaf van een rekenmachine, een culturele activiteit etc.
Om de extra kosten voor ouders met een minimuminkomen op te vangen, heeft de gemeente Haarlem de regeling tegemoetkoming schoolkosten.
Vergoeding
•    kinderen op de basisschool: maximaal € 100 per kind per schooljaar
•    Voor kinderen op het voortgezet onderwijs: maximaal € 200 per kind per schooljaar
De vergoeding kan per kind één keer per lopend schooljaar worden aangevraagd. Kijk voor het aanvraagformulier op (https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/).

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles:
- Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op (https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles)

Keuzebudget voor kinderen:
- Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.


HaarlemPas:
Wist u dat houders van een Haarlem Pas heel eenvoudig de regelingen kunnen aanvragen? Alle benodigde gegevens zijn dan namelijk al bekend bij de gemeente en het invullen van het volledige formulier is niet meer nodig.

Ga naar boven

onderlijn